English Camp 2019

เมื่อวันที่-11-12-กันยายน-2562คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย-จัดโครงการ-english-camp-ประจำปีการศึกษา-2562-ขึ้น-ณ-อาคารสุชีพปุญญานุ...

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สอบบรรจุครูได้ประจำปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สอบบรรจุครูได้ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • English Camp 2019

  เมื่อวันที่-11-12-กันยายน-2562คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย-จัดโครงการ-english-camp-ประจำปีการศึกษา-2562-ขึ้น-ณ-อาคารสุชีพปุญญานุภา พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ประธานในพิธีให้โอวาท กล่าวเปิดโครงการ   พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร....

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

 • โครงการมัชฌิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

  โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ชั้นปีที่ ๔ ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และพิธีมอบเข็มวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๑ - ๕ คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่...

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

 • ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา นครปฐม     กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563    หลักสูตร สาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน 60 รูป/คน 2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 60 รูป/คน ๓ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน 60 รูป/คน รวมทุกสาขาวิชา จำนวน 180...

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...