สอบวัดความรู้ความเชี่ยววิชาเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา

- แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วิชาความรู้ทั่วไป 

- ประวัติการศึกษาของไทย

- การศึกษาไทยกับอาเซียน

- แนวคิดทางการศึกษาของนักปราชญ์ไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

- โครงสร้างภาษาอังกฤษ

- การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ

- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา

- บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

Share