วิชาเฉพาะ (วิชาการบริหารการศึกษา) เกี่ยวกับ

-  ทัศนะหรือวิสัยทัศน์ต่อการศึกษาไทย

- ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ

- ประวัติของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540

- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556

- ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ

- โครงสร้างภาษาอังกฤษ

- การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ

- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย

Share