คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์


พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร.

วิทยฐานะ สถาบัน
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ป.ธ. 9 (ภาษาบาลี) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-641-0847

ดร.สถาพร  ขันโต

วิทยฐานะ สถาบัน
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ)
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (การอุดมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดต่อ  

ดร.ขัตติยา  ด้วงสำราญ

วิทยฐานะ สถาบัน
ค.บ. (สังคม)  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา

วิทยฐานะ สถาบัน
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 086-351-3397

 

Share