สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พระมหาสุขชาน  ชาครธมฺโม

เลขานุการสำนักงานคณบดี

วิทยฐานะ สถาบัน ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ป.ธ.6  การศึกษาคณะสงฆ์ ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 024446000-1152   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พระมหาอโนชา  อรินฺทโม

ประสานงานโรงเรียนสาธิต

วิทยฐานะ สถาบัน ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ป.ธ.6 การศึกษาคณะสงฆ์ ติดต่อ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แม่ชีรัศมี บานเย็น

ทะเบียนและวัดผล

 วิทยฐานะ  สถาบัน  ติดต่อ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    เบอร์โทรศัพท์ 024446000-1154


นายสัญญา หงษ์ประภัศร์

บริหารทั่วไป วิทยฐานะ สถาบัน ศศ.บ.   โทรศัพท์  0-2444-6000-1153 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวสุธามาศ นพเทศน์

ประกันคุณภาพการศึกษาและการเงิน วิทยฐานะ สถาบัน บธ.บ. (บริหารทั่วไป) ราชภัฎอุตรดิษฎ์ โทรศัพท์  0-2444-6000-1153 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายมังคลากร ทุนเพิ่ม

ประสานงานคุรุสภา วิทยฐานะ สถาบัน  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 08-9885-8388 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวสุกัญญา  ใจสว่าง

ธุรการ วิทยฐานะ สถาบัน ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย โทรศัพท์  0-2444-6000-1153 email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share