สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

 

พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

                                                                                     

 พระสุขุม  สุขวฑฺฒโก, ผศ.                                                                                  พระมหาบุญนา  ฐานวีโร, ดร.

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา                       รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา

 


                                    

พระราชรัตนมงคล, ดร.         พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์  ฐานวโร      พระมหาสามารถ  ฐานิสฺสโร          พระครูปลัดกวีวัฒน์

     อาจารย์ประจำ                         อาจารย์ประจำ                 อาจารย์ประจำหลักสูตร                อาจารย์ประจำ


                               

พระมหาธำรงค์  ฐิตปุญฺโญ, ดร.  พระมหานรินทร์  สุมโน          พระมหาสมศักดิ์  ธนปญฺโญ             พระครรชิต  อิสฺสโร

        อาจารย์ประจำ               อาจารย์ประจำหลักสูตร             อาจารย์ประจำหลักสูตร           อาจารย์ประจำหลักสูตร


                                    

ผศ.เฉลิม  จันปฐมพงษ์            นางฐนิดา  หมายปทุม                ผศ.ชวลิต  ผู้ภักดี        ผศ.ดร.อนุพันธ์  อภิชยานุภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร           อาจารย์ประจำหลักสูตร             อาจารย์ประจำหลักสูตร                 อาจารย์ประจำ


                                                      

             ผศ.สุริวัตร  จันทร์โสภา                    ผศ.ดร.ดำรง  เบญจคีรี                        นายพนมนคร  มีราคา

อาจารย์/รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา        อาจารย์ประจำ                              อาจารย์ประจำหลักสูตร

 


เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

พระมหาสุขชาน  ชาครธมฺโม

                   

    นายมังคลากร  ทุนเพิ่ม   นางสาวสุธามาศ  นพเทศน์  นางสาวสุกัญญา  ใจสว่าง  นางสาววิภาดา  แสนทวีสุข

 

 

Share