สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

พระปริยัติสารเวที, ดร.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
วิทยฐานะ สถาบัน
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
ติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2444 6000 - 1152

พระสุขุม  สุขวฑฺฒโก, ผศ.

หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
วิทยฐานะ สถาบัน
ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ติดต่อ โทรศัพท์ 0 2444 6000 ต่อ 1152
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.

หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา
วิทยฐานะ สถาบัน
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.ธ.9 การศึกษาคณะสงฆ์
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2444-6000-1153
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร

บริหารทั่วไป
วิทยฐาน สถาบัน
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ป.ธ.5 การศึกษาคณะสงฆ์
ติดต่อ โทรศัพท์ 08-7926-1541
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาสุขชาน  ชาครธมฺโม

เลขานุการสำนักงานคณบดี
วิทยฐานะ สถาบัน
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ป.ธ.6  การศึกษาคณะสงฆ์
ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 024446000-1152
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระมหาอโนชา  อรินฺทโม

ประสานงานโรงเรียนสาธิต
วิทยฐานะ สถาบัน
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ป.ธ.6 การศึกษาคณะสงฆ์
ติดต่อ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แม่ชีรัศมี บานเย็น
ทะเบียนและวัดผล
 วิทยฐานะ  สถาบัน
 ติดต่อ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   เบอร์โทรศัพท์ 024446000-1154

นายสัญญา หงษ์ประภัศร์

บริหารทั่วไป
วิทยฐานะ สถาบัน
ศศ.บ.  
โทรศัพท์  0-2444-6000-1153
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุธามาศ นพเทศน์

ประกันคุณภาพการศึกษาและการเงิน
วิทยฐานะ สถาบัน
บธ.บ. (บริหารทั่วไป) ราชภัฎอุตรดิษฎ์
โทรศัพท์  0-2444-6000-1153
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมังคลากร ทุนเพิ่ม

ประสานงานคุรุสภา
วิทยฐานะ สถาบัน
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทรศัพท์ 08-9885-8388
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุกัญญา  ใจสว่าง

ธุรการ
วิทยฐานะ สถาบัน
ศน.บ. มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
โทรศัพท์  0-2444-6000-1153
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share