ประวัติการก่อตั้ง

หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา
     ปี พ.ศ. 2533-2534  ดร.ธีรพงษ์  สุขเมือง  ป.ธ.5, ศน.บ., M.A., Ph.D.
     ปี พ.ศ. 2534-2536  นายวินัย  โม้ศรี  ป.ธ.5, ศน.บ., M.A.
     ปี พ.ศ. 2536-2545  นายนรา  โสติสงฆ์  ป.ธ.5, พ.ม., ศน.บ., M.A.
     ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  นายสุริวัตร  จันทร์โสภา  ป.ธ.4, พ.ม., ศน.บ., M.A.

     หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
     ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  นายสุรพันธ์  สุวรรณศรี  ป.ธ.3, ค.บ., ศศ.ม.

     ด้านหลักสูตร
1. ภาควิชาวิชาการศึกษา
     - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
     - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
2. ภาควิชาบริหารการศึกษา
     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
     - สาขาวิชาการประถมศึกษา  (Elementary Education)
3. ภาควิชาการศึกษานอกระบบ
     - สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
     - สาขาวิชาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว (Counseling and Guidance)
     - สาขาวิชาสังคมศึกษา (Social Studies)

อาจารย์ประจำ/พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

     1. อาจารย์ประจำฝ่ายบรรพชิต จำนวน   4  รูป
     2. อาจารย์ประจำฝ่ายคฤหัสถ์   จำนวน 3  ท่าน
     3. อาจารย์บรรยายพิเศษ          จำนวน 9  ท่าน
     4. เจ้าหน้าที่                                จำนวน 2  ท่าน

คณะกรรมการต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
     1. คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
     2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะศึกษาศาสตร์
     3. คณะกรรมการนิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา
     4. คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการวิชาชีพครู
         คณะศึกษาศาสตร์
     5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ให้มีระยะเวลาศึกษา 5 ปี
     6. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        ให้มีระยะเวลาศึกษา 5 ปี
     7. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
     8. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
         ภายในคณะศึกษาศาสตร์

Share