ประวัติการก่อตั้ง

ข้อมูลและประวัติ
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย**************************

ประวัติความเป็นมา
     คณะศึกษาศาสตร์  เปิดสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2515  โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล  ในการเผยแผ่วิชาความรู้ต่างๆ  ทั้งทางโลกและทางหลักธรรมแก่ประชาชนและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้  ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยกการบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายในคณะ  มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงาน  ภายใต้การสนับสนุนและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

ด้านการบริหาร
     คณะศึกษาศาสตร์  หลังจากได้มีคณะกรรมการบริหารกิจการภายในคณะเป็นเอกเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527  เป็นต้นมา  โดยมีพระกิตติสารกวี (อมร ญาโณทโย  ป.ธ.7, ศน.บ., M.A.) ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญญามุนี  วัดปทุมวนาราม เป็นคณบดีรูปแรก  และได้พัฒนาและปรับปรุงกิจการการจัดการศึกษาของคณะทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล  การบริหารหลักสูตร  การบริการวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน  โดยแยกเป็นสมัยของการบริหารได้ดังนี้

      คณบดี
     ปี พ.ศ. 2527-2544  พระกิตติสารกวี (อมร  ญาโณทโย ป.ธ.7,ศน.บ., M.A.) วัดประทุมวนาราม (ปัจจุบันได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญญามุนี)
     ปี พ.ศ. 2544-2548 พระมหาประเสริฐ  ถิรธมฺโม (ประเสริฐ  วงศ์ขันธ์ ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.) วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
     ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน พระครูธีรสาปริยัติคุณ(เดช  ศาลา ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.,Ph.D) วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4 มิถุนายน 2548)

     รองคณบดี
     ปี พ.ศ. 2533-2540 พระมหาอดิศร  ถิรสีโล (อดิศร  มะลิทอง ป.ธ.8, ศน.บ., M.A., Ph.D) วัดราชบูรณะราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     ปี พ.ศ. 2540-2544  พระมหาประเสริฐ  ถิรธมฺโม (ประเสริฐ  วงศ์ขันธ์ ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.) วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
     ปี พ.ศ. 2544-2548  พระครูธีรสาปริยัติคุณ(เดช  ศาลา ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.,Ph.D) วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ดำรงตำแหน่งถึง 3  มิถุนายน 2548)


หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา
     ปี พ.ศ. 2533-2534  ดร.ธีรพงษ์  สุขเมือง  ป.ธ.5, ศน.บ., M.A., Ph.D.
     ปี พ.ศ. 2534-2536  นายวินัย  โม้ศรี  ป.ธ.5, ศน.บ., M.A.
     ปี พ.ศ. 2536-2545  นายนรา  โสติสงฆ์  ป.ธ.5, พ.ม., ศน.บ., M.A.
     ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  นายสุริวัตร  จันทร์โสภา  ป.ธ.4, พ.ม., ศน.บ., M.A.

     หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
     ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  นายสุรพันธ์  สุวรรณศรี  ป.ธ.3, ค.บ., ศศ.ม.

     ด้านหลักสูตร
1. ภาควิชาวิชาการศึกษา
     - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
     - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
2. ภาควิชาบริหารการศึกษา
     - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
     - สาขาวิชาการประถมศึกษา  (Elementary Education)
3. ภาควิชาการศึกษานอกระบบ
     - สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
     - สาขาวิชาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว (Counseling and Guidance)
     - สาขาวิชาสังคมศึกษา (Social Studies)

อาจารย์ประจำ/พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

     1. อาจารย์ประจำฝ่ายบรรพชิต จำนวน   4  รูป
     2. อาจารย์ประจำฝ่ายคฤหัสถ์   จำนวน 3  ท่าน
     3. อาจารย์บรรยายพิเศษ          จำนวน 9  ท่าน
     4. เจ้าหน้าที่                                จำนวน 2  ท่าน

คณะกรรมการต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์
     1. คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
     2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะศึกษาศาสตร์
     3. คณะกรรมการนิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา
     4. คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการวิชาชีพครู
         คณะศึกษาศาสตร์
     5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ให้มีระยะเวลาศึกษา 5 ปี
     6. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        ให้มีระยะเวลาศึกษา 5 ปี
     7. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
     8. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
         ภายในคณะศึกษาศาสตร์

Share