นโยบาย

คณะศึกษาศาสตร์  มีนโยบาย ดังนี้

๑. จัดการเรียนการสอนวิชาการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับศาสนธรรม
    ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาการศึกษา
๒. พัฒนาบุคลากรและระบบงานในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพและทันสมัย
๓. ให้คำปรึกษาและบริการความรู้ทั้งในคดีโลก คดีธรรม
    และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ชุมชน
 
   พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
๒. ทำการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข 
ใฝ่ก้าวหน้าและรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง


ปณิธาน

"มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม"Share