วัตถุประสงค์

คณะศึกษาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


๑.เพื่อพัฒนาและเพิ่มค่าทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
   ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

๒.เพื่อให้บุคลากรและระบบงานของคณะ
   มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการ
   ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล

๓.เพื่อเผยแผ่วิชาการทางโลกควบคู่ศาสนธรรม

Share