คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย หรือต้องคดีร้ายแรง

3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น

คุณสมบัติทางการศึกษา

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 11 ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิตไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.30 ต้องเสนอผลงานและหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือการเป็นผู้นำทางการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้วย

4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ แต่เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา หรือผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Share