คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย หรือต้องคดีร้ายแรง

3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือ สถาบันอื่น

 

คุณสมบัติทางการศึกษา

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 11 ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ตามที่หลักสูตรกำหนดจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีนั้นสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง

3) พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 (ป.ธ.9) หรือคฤหัสถ์ผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา 9 (บ.ศ.9)

4) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องเสนอผลงานและหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5) ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

6) สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาทางการศึกษาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

7) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ แต่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา หรือผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Share