สรุปค่าใช้จ่าย

1) ค่าลงทะเบียน

- ภาคปกติ แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ภาคพิเศษ แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

2) ค่ากิจกรรม English language training 3 ครั้ง ๆ ละ 5,000. บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

3) ค่ากิจกรรม Intensive Workshop 3 ครั้ง ๆ ละ 5,000. บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

4) ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งละ 1,000 บาท (3 ครั้ง)

5) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น นอกเหนือจากข้างต้นของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2556

 
Share