1) ค่าลงทะเบียนเรียน

- ภาคปกติ หน่วยกิตละ 600 บาท

- ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 800 บาท

2) ค่าบำรุงการศึกษา

- ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

- ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท

3) ค่าธรรมเนียมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งละ 1,000 บาท 3 ครั้ง

4) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 200 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น นอกเหนือจากข้างต้นของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2556

Share