ปฏิทินรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
รอบที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบที่ ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สมัครได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ อาคารสมเด็จพระสังฆราช
เจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mbu.ac.th
๕. สถานที่ติดต่อซื้อใบสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อและรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศกึ ษา ชั้น ๒ ห้อง
๒๐๒ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) โทร ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑-๑๑๐๓ โทรสาร
๐๒-๔๔๔-๖๐๗๒

 

Share