รับสมัครปริญญาเอก บริหารการศึกษา รอบที่ 2 ปี 2557

ประกาศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) รอบ 2

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557

____________________

 

          ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 ถึง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2557 นั้น แต่เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวนั้นเป็นจำนวนมากแต่มาสมัครไม่ทัน ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจดังกล่าว

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540และมติสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อนุญาตให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 12 จึงออกประกาศนี้ไว้ ดังนี้

1. สาขาวิชาที่เปิด

          หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Doctor of Education in Educational Administration)

2. รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่รับ

2.1 รายวิชาที่เรียน

- วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต

- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

- ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

2.2 จำนวนนักศึกษาที่รับ

          - ภาคพิเศษ จำนวน  10  รูป/คน

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

          - คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย หรือต้องคดีร้ายแรง

3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น

          - คุณสมบัติทางการศึกษา

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 11 ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.) ให้การรับรอง

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิตไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.30 ต้องเสนอผลงานและหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือการเป็นผู้นำทางการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้วย

4) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ แต่เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา หรือผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4. หลักฐานในการสมัคร

          ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

         1)  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ชุด

         2) สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 1 ชุด

         3) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

         4) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.50)

         5) ใบรับรองแพทย์

         6) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือสุทธิ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด

         7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

         8) หัวข้อและโครงร่างงานวิจัย

5. การสมัครสอบ

-  สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคาร ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

- คู่มือและค่าสมัคร ชุดละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

- ทางไปรษณีย์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  ใบสมัคร  และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด ส่งพร้อมกับเงินค่าสมัครเป็นธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ในนาม พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  สั่งจ่ายไปรษณีย์พุทธมณฑล 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

- วันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทาง

- เว็บไซต์ http://www.edu.mbu.ac.th

- www.facebook.com/ edu.mahamakut

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

7. การสอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์  พฺรหฺมคุตฺตเถร) (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา 9.00 – 11.00 น. วิชาเฉพาะ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) เกี่ยวกับ

- กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา

- แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เวลา 13.00 – 15.00 น.  วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ

          - ประวัติการศึกษาของไทย

          - การศึกษาไทยกับอาเซียน

          - แนวคิดทางการศึกษาของนักปราชญ์ไทย

เวลา 15.00 – 17.00 น.  วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ

- โครงสร้างภาษาอังกฤษ

- การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ

- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา

- บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

8. การประกาศผลสอบ

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทาง

- เว็บไซต์  http://www.edu.mbu.ac.th

- www.facebook.com/ edu.mahamakut

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9. การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันอาทิตย์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์  พฺรหฺมคุตฺตเถร) (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10.ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ทาง

- เว็บไซต์ http://www.edu.mbu.ac.th

- www.facebook.com/edu.mahamakut

-โทรศัพท์ 0 2444 6000 ต่อ 1152 - 1154

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

11. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

          เมื่อผู้สมัครสอบไล่ได้ผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แล้ว ต้องดำเนินการดังนี้

          1) เขียนใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (ศษ.บว.1) โดยชำระค่าขึ้นทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สำหรับผู้ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

         2) หลังจากรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามที่คณะศึกษาศาสตร์กำหนด

12. วันปฐมนิเทศ

ให้นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

13. วันเปิดทำการเรียนการสอน

1) ภาคปกติ เรียน วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 (เวลา 13.00 - 18.00 น.)

2) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

14. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1) ค่าลงทะเบียน

- ภาคปกติ แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ภาคพิเศษ แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

2) ค่ากิจกรรม English language training 3 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

3) ค่ากิจกรรม Intensive Workshop 3 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

4) ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งละ 1,000บาท (3 ครั้ง)

5) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น นอกเหนือจากข้างต้นของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2556

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2444 6000 ต่อ 1152 - 1154 โทรสาร 0 2444 6081 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://www.edu.mbu.ac.th, www.facebook.com/edu.mahamakut

Share