รับสมัครปริญญาโท บริหารการศึกษา รอบที่ 2 ปี 2557

ประกาศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

____________________

 1. สาขาวิชาที่เปิด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (Master of Education Program in Educational Administration)

2. รายละเอียดหลักสูตรและจำนวนที่รับ

2.1 รายวิชาที่เรียน

ตารางรายวิชาที่เรียนบริหารการศึกษา ปริญญาโท

2.2 จำนวนนักศึกษาที่รับ

- ภาคปกติ  รับจำนวน  10 รูป/คน
- ภาคพิเศษ รับจำนวน  20 รูป/คน

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย หรือต้องคดีร้ายแรง
 3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือ สถาบันอื่น
 • คุณสมบัติทางการศึกษา 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 11 ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัคร

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ตามที่หลักสูตรกำหนดจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีนั้นสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง

3. พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 (ป.ธ.9) หรือคฤหัสถ์ผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา 9 (บ.ศ.9)
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องเสนอผลงานและหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

4. ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

5. สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาทางการศึกษาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ แต่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา หรือผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4. หลักฐานในการสมัคร

ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองวุฒิ ซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาใบคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาใบประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9  (ป.ธ. 9)  หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา 9   (บ.ศ. 9) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ใช้วุฒิเปรียญธรรม 9, บศ. 9 )

4. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ซึ่งรูปถ่ายนี้ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)

5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.50)        
ใบรับรองแพทย์

6. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือสุทธิ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด

7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

5. การรับสมัคร

 • สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคาร ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 • คู่มือและใบสมัคร ชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 • ค่าสมัคร  300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
 • ทางไปรษณีย์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  ใบสมัคร  และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด ส่งพร้อมกับเงินค่าสมัครเป็นธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ในนาม พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  สั่งจ่ายไปรษณีย์พุทธมณฑล

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

 • วันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทาง
 • เว็บไซต์ http://www.edu.mbu.ac.th
 • www.facebook.com/ edu.mahamakut
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 7. การสอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์        พฺรหฺมคุตฺตเถร) (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามกำหนดเวลาดังนี้

  • เวลา 9.00 – 11.00 น. วิชาเฉพาะ (วิชาการบริหารการศึกษา) เกี่ยวกับ
    • ทัศนะหรือวิสัยทัศน์ต่อการศึกษาไทย
    • ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
    • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   • วลา 13.00 – 15.00 น.  วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ
    • ประวัติของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
    • ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
    • ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
  • เวลา 15.00 – 17.00 น.  วิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
  • โครงสร้างภาษาอังกฤษ
  • การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย

8. การประกาศผลการสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทาง
 • เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ http://www.edu.mbu.ac.th
 • www.facebook.com/ edu.mahamakut
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9. การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันอาทิตย์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์  พฺรหฺมคุตฺตเถร) (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

10. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ทาง
  • เว็บไซต์ http://www.edu.mbu.ac.th
  • www.facebook.com/ edu.mahamakut
  • โทรศัพท์ 0 2444 6000 ต่อ 1152 - 1154
  • บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

11. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

ผู้ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์แล้ว ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1) เขียนใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (ศษ.บว.1) โดยชำระค่าขึ้นทะเบียน จำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น 3 (B 7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สำหรับผู้ไม่มารายงานตัว ตามกำหนดและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

2) หลังจากรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 14 ของประกาศนี้

12. วันปฐมนิเทศ

ให้นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

13. วันเปิดทำการเรียนการสอน

1. ภาคปกติ เรียน วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 (เวลา 13.00 - 18.00 น.)

2. ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ อาทิตย์ เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

14. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1. ค่าลงทะเบียนเรียน

- ภาคปกติ หน่วยกิตละ 600 บาท

- ภาคพิเศษ หน่วยกิตละ 800 บาท

2. ค่าบำรุงการศึกษา

- ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

- ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท

       3. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งละ 1,000.00 บาท 3 ครั้ง

4. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 200.00 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น นอกเหนือจากข้างต้นของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง เงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2556

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาคารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์  พฺรหฺมคุตฺตเถร) (B7.4) ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2444 6000 ต่อ1152 - 1154 โทรสาร 0 2444 6081 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://www.edu.mbu.ac.th, Facebook คณะศึกษาศาสตร์ www.facebook.com/edu.mahamakut (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์)

Share