ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา รอบที่ 2 ปี 2557

 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ภาคปกติ 

ที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ฉายา นามสกุล
1. 57078 พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร ภฺริศรี
2. 57079 พระมาธ อินฺทปญฺโญ บาน
3. 57081 แม่ชีวีนา
(Wina)
  ธัมมยันตี
(Dhamayanti)
4. 57091 พระภาคิน ฐานวุฑฺโฒ วิโยชน์
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) ภาคพิเศษ

ที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 57058 นางสาวอุทุมพร   ศรีทอง
2 57059 นางธัญวรรณ   ชนะเลิศ
3 57060 นางสาวดรุณี   ทรัพย์ผล
4 57061 นางภิรมย์   ชื่นบุญเชิด
5 57062 นางณัฐฐาพร   ตั้นภูมี
6 57063 นางชลธิชา   พูลเจริญ
7 57065 นางสาววรรณภา   พ่วงพร้อม
8 57067 นางสาวน้ำฝน   โตอ่วม
9 57068 นางเยาวเรศ   พลพุฒ
10 57070 พระปัญญาสิริ   ธรรมะวงศ์
11 57074 นายนิรุตติ์   ตันปรมวงษ์
12 57086 นางสาววรรณิศา   อ่อนประสพ
13 57087 นางวัชชิราภรณ์   ภู่พงศ์พานิช
14 57090 นางสาวสมใจ   คงเจริญ
15 57094 นายสุระศักดิ์   พอกสูงเนิน

ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศนี้ เข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2557 ตามกำหนดการดังนี้
- เวลา 9:00 - 11:00 น. สอบวิชาเฉพาะสาขา
- เวลา 13:00 น. สอบวิชาความรู้ทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ  
สอบ 
ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตฺตเถร) B7.4 ชั้น 4 ห้อง 402 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

Share