ปฏิทินรับสมัคร

1. รับใบสมัครและชำระค่าสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.edu.mbu.ac.th หรือ เพจ@edu.mahamakut

3. สอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mbu.ac.th หรือ เพจ @edu.mahamakut

5. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ขึ้นทะเบียนพร้อมยื่นใบมอบตัว ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

6. วันปฐมนิเทศ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) เวลา 09.00 น.

7. เปิดเรียน

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2562

 

กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

1.1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 60 รูป/คน

1.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 60 รูป/คน

1.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 60 รูป/คน

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม

2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือติดยาเสพติดให้โทษ

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย หรือที่พิมพ์จากเว็บไซต์รับสมัคร

3.2 สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย ในกรณีสถานศึกษาออกเอกสารวุฒิการศึกษาให้ไม่ทัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นๆ นำมาแสดง และใบรับรองนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

3.3 ใบอนุญาตเข้าศึกษาของเจ้าอาวาส(บรรพชิต)/ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษา  

3.4 สำเนาใบสุทธิ(บรรพชิต)/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.6 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

3.7 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป

3.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

4. รับใบสมัครและชำระค่าสมัคร

4.1 ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 2.3 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทรศัพท์ 024446000 ต่อ 1151-1154,083 838 2879 หรือสมัครได้ที่  www.edu.mbu.ac.th และเพจ @edu.mahamakut

4.2 สมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัคร 200 บาท ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร 0-2444-6000 ต่อ 1153-1154,083-838-2879 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

4.3 สมัครออนไลน์ที่ www.edu.mbu.ac.thตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562และให้โอนเงินค่าสมัครได้ที่บัญชี เลขที่ 981-8-88235-0 สาขาศาลายา 2 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้) และ ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ทางโทรสารหมายเลข 02-444-6081 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.4 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันยื่นใบสมัครและให้โอนเงินค่าสมัครได้ที่บัญชี เลขที่ 981-8-88235-0 สาขาศาลายา 2 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้) และส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 02-444-6081 หรือที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.edu.mbu.ac.th และ @edu.mahamakut

6. การสอบคัดเลือก 

6.1 สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

6.2 สถานที่สอบ

สอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6.3 กำหนดการสอบคัดเลือกและเนื้อหาการสอน

เวลา 9.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน โดยมีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

- ข้อสอบวัดแววความเป็นครู

- ความรู้เฉพาะสาขาวิชา

เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

7. ประกาศผลสอบคัดเลือก

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mbu.ac.th หรือ @edu.mahamakut

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ขึ้นทะเบียนพร้อมยื่นใบมอบตัว ชำระค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนโดยผู้ที่สอบคัดเลือกได้แล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

8.1 ให้ผู้ติดต่อที่ชั้น 2 ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) ห้อง 201 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ถึงเวลา 16.30 น. เพื่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและใบมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

8.2 ให้ยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนและใบมอบตัวพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการเงินและบัญชีชั้น 3 ห้อง 303 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ (B7.3)   

8.3 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 204  อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ (B7.3) เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนเพื่อจองหอพัก (ในกรณีต้องการ)  2. ทำประกันอุบัติเหตุ  3. ยื่นคำร้องเพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ในกรณีต้องการ) 4. ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ในกรณีต้องการ)

8.4 ผู้สมัครไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมยื่นใบมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยไม่อาจมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ ต้องมีการรับรองจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ และให้คณบดีทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นนั้นต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมใบมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายหลังได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมยื่นใบมอบตัวตามกำหนดแล้ว หากภายหลังได้ตรวจพบว่า หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบหรือใบมอบตัวไม่ตรงตามความเป็นจริง
ถือว่ามีเจตนาปลอมแปลงเอกสารจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9. วันปฐมนิเทศ

ติดตามทางเพจ @edu.mahamakut

10. เปิดเรียน

ติดตามทางเพจ @edu.mahamakut

 

 

 
 
 
 

ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าปริญญาเอก 2556

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และได้จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) รวมทั้งสิ้น ๒๖ รูป/คน มีรายนามดังนี้ 

 

ที่

เลขที่ใบสมัคร

ชื่อ

ฉายา/นามสกุล

รูปแบบหลักสูตร

๕๖๐๐๑

พระมหาสามารถ

ฐานิสฺสโร

ภาคพิเศษ

๕๖๐๐๘

พระนาคเสน

นาคเสโน

ภาคปกติ

๕๖๐๒๗

พระ มล. สิทธิโชค

สิทฺธิเตโช

ภาคปกติ

๕๖๐๓๑

พระมหาจิรัชญฐ์

วีรธมฺโม

ภาคปกติ

๕๖๐๐๒

นายปริญญา

สมานทอง

ภาคพิเศษ

๕๖๐๐๓

นายสาธร

กลับศรี

ภาคปกติ

๕๖๐๐๔

นายสัจกาณฑ์

คเชนทร์พนาไพร

ภาคปกติ

๕๖๐๐๕

นายพนมนคร

มีราคา

ภาคพิเศษ

๕๖๐๐๖

นายไชยพศ

ศรีใหม่

ภาคปกติ

๑๐

๕๖๐๐๗

นางสาวภาวินี

สุภารัตน์

ภาคพิเศษ

๑๑

๕๖๐๐๙

นางปุณยวีร์

อวยชัยสวัสดิ์

ภาคพิเศษ

๑๒

๕๖๐๑๐

นายสำราญ

ศรีคำมูล

ภาคพิเศษ

๑๓

๕๖๐๑๒

นางวันเพ็ญ

สังข์สุวรรณ

ภาคพิเศษ

๑๔

๕๖๐๑๓

นางธัญลักษณ์

อัยวรรณ

ภาคพิเศษ

๑๕

๕๖๐๑๔

นางสาวชุติรัตน์

กาญจนธนชัย

ภาคพิเศษ

๑๖

๕๖๐๑๕

นางทิพมาศ

เศวตวรโชติ

ภาคพิเศษ

๑๗

๕๖๐๑๖

นางศรินทิพย์

กาญจนธนชัย

ภาคพิเศษ

๑๘

๕๖๐๑๘

นางงามจิตต์

ภู่พุ่ม

ภาคปกติ

๑๙

๕๖๐๑๙

นายสันติ

อุ่นจะนำ

ภาคพิเศษ

๒๐

๕๖๐๒๐

นายปรีชา

หวานหู

ภาคปกติ

๒๑

๕๖๐๒๑

วาที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร

อาวอร่ามรัศมี

ภาคพิเศษ

๒๒

๕๖๐๒๔

นายวัชระนาวินทร์

วุฒินิติปัญญาชน

ภาคพิเศษ

๒๓

๕๖๐๒๙

นางสาววชิรา

บุรีธาร

ภาคพิเศษ

๒๔

๕๖๐๓๒

นางสาววันดี

บุญล้อม

ภาคพิเศษ

๒๕

๕๖๐๓๓

ร.ต.ต.สิริภัชกรณ์

ดวงคำ

ภาคพิเศษ

๒๖

๕๖๐๓๔

นายบุญร่วม

คำเมืองแสน

ภาคพิเศษ


ดาวน์โหลดไฟล์สำเนาเอกสารประกาศ

คำนำหน้า:
ชื่อ:
นามสกุล:
ฉายา:
หมายเลขประจำตัวประชาชน:*
วันเดือนปีเกิด:

รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่:
โทรศัพท์:
-
E-mail*
ข้อมูลการศึกษาเดิม
สถาบันเดิม:
วุฒิเดิม:
จังหวัด:
เกรดเฉลี่ยสะสม:
ปีที่จบ:

คณะและสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

สาขาวิชา:*
เอกสารประกอบการสมัคร:

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อความที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และเมื่อสอบเข้าได้แล้ว ข้าพเจ้าจะทำตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกประการ

ลงชื่อ.................................................... (......................................................................) ....../................./........... ผู้สมัคร

 

รายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 1 (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 (เพิ่มเติม) คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

เลขที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

เลขบัตรประชาชน

1

นางสาวสุรัสวดี   อักษรศรี

1-1020-02169-06-1

2

นายประจักษ์   สังขวิราม

1-7108-00043-30-0

3

นางสาวพรรณนิดา   สังขนิมิต

1-7108-00039-36-1

4

นางสาวสกาวเดือน   งามยิ่ง

2-7203-00027-83-4

5

นางสาวอรวรรณ   ไทรสังขธิติสิน

1-7108-00039-47-7

6

นางสาวสุดารัตน์   สุริวรรณ

1-4306-00181-94-9

7

นางสาวพักตร์สุดา   สุนาโท

1-4310-00073-90-9

8

นางสาวมัตติกา   โนนโสภา

1-4303-00332-61-9

9

นางสาวกนกวรรณ  ทัพสุทธิ

1-7399-00509-94-5

10

นางสาวฐิตาภา  แก้วละเอียด

1-1020-02310-64-2

11

นายจารุกิตติ์   ตันกุระ

 

12

นายหล้า   นามสาว