Up

เอกสารรับรองหลักสูตร

หน้าปกหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๘) ประทับตรารับรองจาก สกอ. สำหรับประกอบการแต่งตั้งบรรจุและบรรจุข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือส่งจาก ก.พ. เรื่อง รับรองคุณวุฒิปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๘) ของมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย ใช้เพื่อประกอบการแต่งตั้งและบรรจุข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารสำเนารับรองคุณวุฒิ โดย ก.ค.ศ. และการรับรองหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงปี พ.ศ. 2549 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) สำหรับนักศึกษา่ที่เข้าศึกษาเลขทะเบียน 55 ลงไป เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

 
 
Powered by Phoca Download