ไม่เกิน 6 ปี หรือ 12 ภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สกอ.

ภาคเรียนที่ 1

วิชาบังคับ
วิพากษ์การศึกษาไทย
ในสังคมโลกและภูมิภาค 

ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

วิชาบังคับ
การวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา
ขอบข่ายเนื้อหาวิชา
วิชาบังคับ
ทฤษฎีและแนวโน้มเพื่อ
การบริหารการศึกษา
 
ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

วิชาพื้นฐาน
การบริหาร
การศึกษา
 
ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

-  5 days English language training, and
-  5 days intensive workshop on educational administration
   By Prof. Dr. Forrest W. Parkay
ภาคเรียนที่ 2 วิชาบังคับ
พุทธศาสนากับ
การบริหารการศึกษา

ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

วิชาบังคับ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นักบริหารการศึกษา

ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

วิชาเลือก


 

  -  5 days English language training, and
-  5 days intensive workshop on educational administration
   By Prof. Emeritus Dr. Merrill M. Oaks

ภาคฤดูร้อน

        ศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสมัครใจ
เส้นทาง  -- San Fran - LA. - Vegas - Washington State U. / U. of Idaho for international symposium - 
Seattle - Chicago -Washington DC. - New York.
ภาคเรียนที่ 3 วิชาบังคับ
ผู้บริหารการศึกษาไทย
ในสังคมโลกและภูมิภาค
วิชาเลือก


 

วิชาเลือก


 

  -  5 days English language training, and
-  5 days intensive workshop on educational administration
   By Prof. Dr. Muriel K. Oaks
ภาคเรียนที่ 4   วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

สอบ QE. ปลายภาคเรียน

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

   
ภาคเรียนที่ 5

 

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

   
ภาคเรียนที่ 6   วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

สอบจบวิทยานิพนธ์
สำหรับผู้ทำเสร็จ
ตามหน่วยกิต
   
ภาคเรียนที่ 7-12  

ทำวิทยานิพนธ์

ต่อเนื่อง

สำหรับผู้ยังไม่เสร็จ

    * ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักในหลักสูตร (ต่อคน) - อาจมีการเปลี่ยนแปลง
1) ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคปกติภาคเรียนละ 25,000.00 บาท ภาคพิเศษ 50,000.00 บาท
2) ค่ากิจกรรม English language training 3 ครั้งๆ ละ 5,000.00 บาท
3) ค่ากิจกรรม Intensive Workshop 3 ครั้งๆ ละ 5,000.00 บาท
4) ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความสมัครใจ ประมาณ 1.00 - 1.40 แสนบาท ตามกิจกรรมที่จัดและเส้นทางการเดินทาง
Share