โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 

อ่านเพิ่มเติม...