อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11 - 20 เมษายน 2557 ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

วิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา บทที่ 1-5

โครงการประชุมการบริหารการศึกษาเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 90 ชั่วโมง

คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 90 ชั่วโมง ณ หอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มมร ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 มีนักศึกษาศึกษาศาสตร์ ปี 2-3-4 ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตเข้ารวมโครงการทั้งหมด 500 คน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดอบรมในเรื่องความเป็นครู การพัฒนาหลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครู การวัดและการประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสรสนเทศทางการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เวทีวัฒนธรรม ประกวดละครธรรมะ

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดเวทีวัฒนธรรม ประกวดละครธรรมะ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวด วันที่ 12-14 ก.พ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 

อ่านเพิ่มเติม...