โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 

พระปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เวลา 08:00 น. มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ และพระนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 450 รูป/คน

ในช่วงเช้า พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) รองอธิการบดีผ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ และอาจารย์ปราโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ บรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีความสุข

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผลิตบัณฑิตรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพื่อทำการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม

ในช่วงบ่าย  Associated Professor Thomas A.Borchert จาก University of Vermont, U.S.A. และ Miss Yating Yang จากประเทศไต้หวัน ได้ร่วมแนะแนว การพูด ฟัง เขียน และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 

ในโครงการได้จัดกิจกรรให้นักศึกษาได้เขียนสุนทรพจน์ ตอบปัญหาชิงรางวัลโดยใช้การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ   แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อธรรมะ หัวข้อสังคมการเมือง และหัวข้อทั่วไป นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกและกล้าใช้ภาษาอังกฤษโดยร่วมกันร้องเพลงสากลอีกด้วย

โครงการดำเนินไปด้วยเรียบร้อย จนถึงช่วงสุดท้ายของโครงการ พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ได้ให้เกียรติปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้จัดและนักศึกษา ในเวลา 16:00 น.

{gallery}20140208_eng-training{/gallery}

Share