โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 90 ชั่วโมง

คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 90 ชั่วโมง ณ หอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มมร ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 มีนักศึกษาศึกษาศาสตร์ ปี 2-3-4 ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตเข้ารวมโครงการทั้งหมด 500 คน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดอบรมในเรื่องความเป็นครู การพัฒนาหลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครู การวัดและการประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสรสนเทศทางการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Share