วิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา บทที่ 1-5

โครงการประชุมการบริหารการศึกษาเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

 

  วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557
เวลา 08:30 น คณาจารย์และนักศึกษา พร้อมกันที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 204
เวลา 09:00 น. - พระมหาสมัคร  มหาวีโรรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   -นำบูชาพระรัตนตรัย     
   -กล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และให้โอวาท
เวลา 09:00 น. เริ่มประชุมวิพากษ์วิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ภาคเช้า) โดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เวลา 11:30 น.  พักฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12:30 น. 

ประชุมวิพากษ์วิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ภาคบ่าย) โดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลา 14:30 น.

คณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมดประชุมเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรโดย ประธานสาขาวิ ชาการบริหารการศึกษา

เวลา 15:30 น. คณาจารย์และนักศึกษา สรุปผลการประชุมวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
เวลา 16:30 น.    ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดโครงการประชุมวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
  -นำไหว้พระสวดมนต์

 

.                                

                                                                            

           

                              

          

           

            

           

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Share