อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

คณะศึกษาศาสตร์โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11 - 20 เมษายน 2557 ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระมหาสมัคร มหาวีโร รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีระเบียบปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรภาควิชาการแล้ว ทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต ต้องเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน เป็นเวลา  15  วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พ.ศ. 2543 และระเบียบข้อปฏิบัติว่าด้วย การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นกระบวนการที่ยืนยันว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม

คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติสำหรับพระนักศึกษา และนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 รูป/คน เพื่อให้พระนักศึกษาและนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติกรรมฐานภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง และได้แนวทางการฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นแบบอย่างเดียวกัน เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการฝึกอบรมกรรมฐานครั้งนี้ได้กำหนด ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน  ถึง  20  เมษายน พุทธศักราช  2557 รวมระยะเวลา  10 วัน ณ  สำนักสงฆ์สวนมะขาม ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          

Share