ปฐมนิเทศ นศ.โท เอก บริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกรุ่น เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม รายละเอียดการปฐมนิเทศตามกำหนดการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา กิจกรรม
8:00 - 9:00 น. นักศึกษาลงทะเบียนรับเอกสาร
9:00 น. - พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
  - ถวายกรวยสักการะแด่อธิการบดี
  - พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่ออธิการบดี
9:30 น. อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถาต้อนรับนักศึกษาใหม่
9:45 น. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
10:30 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง "ชีวิตบัณฑิตศึกษาในรั้ว มมร"
11:00 น. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ชี้แจงกฎระเบียบ
11:30 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. ประธานสาขาวิชากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
13:30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรชี้แจงการเรียนการสอนและรุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง
14:30 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวปิดพิธีปฐมนิเทศ

 

Share