โครงการสัมมนาพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย


        นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้จัด "โครงการสัมมนาพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย"

       โครงการนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูและเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาวิธีการสอนภาษาไทย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร สุชีพ ปุญญานุกาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระปริยัติสารเวที, ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์พิเภก เมืองหลวง อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำรายวิชานี้ ได้กล่าวถวายรายงาน
      นอกจากนี้ "พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา และพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา ได้ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ "หลักสูตร ความหวัง กับพลังของนักศึกษาครูภาษาไทยรุ่นใหม่"
ในภาคบ่าย ยังได้รับเกียรติบรรยายพิเศษและสาธิตการสอนในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทยสำหรับครูภาษาไทยรุ่นใหม่" โดย "อาจารย์ละเอียด สดคำขำ"
      ในโครงการนี้ มีการจัดแสดงละครจากวรรณคดีเอกของไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการโดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑.อิเหนา ๒. ลิลิตพระลอ ๓.รามเกียรติ์ ๔.พระอภัยมณี ๕.ขุนช้างขุนแผน เพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดไปใช้ในการสอนภาษาไทยในอนาคตต่อไป {gallery}20140808_semina-thai-teaching{/gallery}

Share