ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล  รก.อธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรมหาบัณฑิต ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ 

      การปฐมนิเทศครั้งนี้ มีพระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. เป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานปฐมนิเทศนั้น ก็เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งยังให้นักศึกษาได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้ทำกิจกรรมแนะนำตัว สร้างความคุ้นเคยกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย

       ในช่วงเช้า หลังจากประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถาต้อนรับนักศึกษาใหม่เสร็จสิ้นแล้ว พระเมธีธรรมสาร รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ต่อจากนั้น พระเทพวิสุทธิกวี อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทและชี้แนวทางการศึกษากับนักศึกษาใหม่ ส่วนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. ได้ขึ้นบรรยายเป็นลำดับถัดไป ในหัวข้อเรื่อง"ชีวิตบัณฑิตศึกษาในรั้ว มมร " และปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษาให้ของคณบดีทุกคณะ

       ส่วนในช่วงบ่ายนั้น ได้มีการแยกห้องตามสาขาวิชา เพื่อให้ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน และให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรได้ครบถ้วนมากขึ้น

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐการปกครอง 

 

{gallery}20140809_graduate-oreintation{/gallery}


ขอขอบคุณข่าว และภาพถ่ายกิจกรรม จาก http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/736-2014-08-11-06-57-01#.U-xax7ySxAh  เขียนโดย  Chaiyaphol 

 

Share