โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

{gallery}20141022_suanmakam{/gallery}

         ถือเป็นระเบียบปฏิบัติระดับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องปฏิบัติ สำหรับภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา ๕ วัน เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนักศึกษา ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข สอดคล้องกับปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม”

 

 

Share