Up

Admission

ทั้ง ป.โท และ ป.เอก บริหารการศึกษา ใช้ไฟล์เดียวกัน พิมพ์แล้วระบุรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร แล้วนำส่งที่ฝ่ายทะเบียนคณะศึกษาศาสตร์ ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครแล้วเท่านั้น

สำหรับผู้สมัครเรียน ป.โท และ ป.เอก ใช้ยื่นประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ pdf พิมพ์และให้ผู้บังคับบัญชารับรองพร้อมผนึกซอง และลงนามคร่อมผนึก แล้วยื่นที่ฝ่ายทะเบียนของคณะ

แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบเพื่อคำนวนและเตรียมค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง

แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบเพื่อคำนวนและเตรียมค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง

ประกอบด้วยประกาศรับสมัคร หลักสูตรโดยย่อ ประกาศเรื่องค่าทำเนียมค่าใช้จ่ายในการศึกษา และระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 เป็นรูปแบบไฟล์ pdf  ผู้สมัครจะได้รับเล่มจริงเมื่อชำระค่าสมัครแล้ว

 
 
Powered by Phoca Download