ประชุมการบริหาร รร.สาธิต มมร ครั้งที่ 1

26 มกราคม 2557 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โดย พระมหาสมัคร มหาวีโร รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม คือ เรื่องการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารที่พัก และการจัดการเรื่องที่ดิน เรื่องแผนและงบประมาณโรงเรียนสาธิต บุคลากรและอัตรากำลังโรงเรียนสาธิต และส่วนกลาง การรับสามเณรนักเรียนใหม่ ปี 2557 และการบรรพชาสาเณร หลักสูตรโรงเรียนสาธิต และการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมจะร่วมกันสรุปเพื่อนำกราบเรียนให้อธิการบดีและผู้บริหารได้รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษา ร.ร.สาธิต และผู้ร่วมก่อตั้ง โดยการบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งของเลยลีลาวดีรีสอร์ทเพื่อสร้างโรงเรียนสาธิต ได้พาคณะเยี่ยมชมดูวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งอุบาสิกาได้บริจาคที่ดินสร้างให้พระภิกษุผู้เป็นคณาจารย์และสามเณรที่เป็นนักเรียนได้พำนัก มีเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 

หลังจากเยี่ยมชมวัดแล้วคณะผู้บริหารได้เยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนและที่พักคณาจารย์ ซึ่งอยู่ในช่วงการก่อสร้างได้แล้วประมาณ 60 เปอร์เซนต์ ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านบาท


{gallery}20140126-ds-meeting{/gallery}

Share