2nd Intensive Workshop for D.Ed.

คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาเขตอีสาน จัดโครงการ Intensive Workshop ในหัวข้อ "Managing Leadership for 21st Century Higher Education" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 27-31 มกราคม 2557

โครงการ Intensive Workshop เป็นการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกษา จาก มมร.ส่วนกลาง และ มมร. วิทยาเขตอีสาน โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นประธานดำเนินงานโครงการ มี Professor Emeritus Dr.Merrill M.Oaks และ Dean Emeritus Dr.Muriel K.Oaks จาก Washington State University สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินโครงการ

{gallery}20140127-intensive-workshop{/gallery}


ขอบคุณข่าวและรูปภาพจาก มมร วิทยาเขตอีสาน

Share