รับสมัคร นศ.ปริญญาตรี ปี 2557

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B7.3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-444-6000 ต่อ 1101-1103
ใบสมัครราคาชุดละ 200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ -  8 พฤษภาคม 2557  เวลา 08:30-16:30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ 
www.mbu.ac.th