กำหนดการปฐมนิเทศปฏิบัติกรรมฐาน น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ  ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม จังหวัดนครราชสีมา เข้ารวมการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังการชี้แจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติกรรมฐาน ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557ณ ห้องประชุม 204  ชั้น 2  อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

เวลา กิจกรรม
13:00 น. นักศึกษาทั้งหมด พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)
13:15 น. พระมหาสมัคร มหาวีโร รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธาน
13:30 น. พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท
14:00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกล่าวปิดการปฐมนิเทศ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Share