ประชุมการบริหารโรงเรียนและเตรียมการจัดพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

           เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปริยัติสารเวที,ดร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานที่ประชุม การบริหารโรงเรียนและเตรียมการจัดพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

 พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุม

     ประชุมเตรียมการการจัดงานพิธีเปิดอาคารเรียน

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาสังกัดคณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งสองแผนกคือพระปริยัติธรรม และนักธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีภิกษุสามเณร รวม ๘๕ รูป โดยมี คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์  ถวายที่ดินและถวายการอุปถัมภ์ สร้างวัดคู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเป็นที่พักพระภิกษุสามเณร 

{gallery}02141105_satidmbu{/gallery}      ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นที่เสร็จแล้วร้อยแล้ว เป็นวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยม ผู้บริหารมองการณ์ไกล เป็นแหล่งศาสนทายาทที่ดีงามอีกแห่งหนึ่งของคณะสงฆ์ที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

Share