โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ โดยพระราชรัตนมงคล,ดร. และพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

{gallery}20150129_satitprasarnrin{/gallery}

 

Share