เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ.

เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ. ๓-๗  ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท

 

 

การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สำหรับบัณฑิตศึกษา Donwload 

การเขียนรายงานประเมินระดับหลักสูตร 2557 (มคอ. 7) Donwload 

มคอ.5 Donwload</p>

Share