คณะศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ

คณะศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ. โดยมี พระเมธาวินัยรศ,ผศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท

ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันเขียน มคอ.๓-๗ และมีความคิดร่วมกันทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง มคอ./หลักสูตร/เอกสารประกอบการสอน/ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนายกระดับการเรียนการสอนสู่ระดับสากล

พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นองค์ประธานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ. คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งผลจากโครงการสัมมนาครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือทางการบริหารหลักสูตร การเขียน มคอ. การกำหนดเอกสารประกอบการสอน รูปแบบการสอน ฐานข้อมูลหลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งระบบในหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบใหม่

 

Share