สัมมนาในหัวข้อ “สรรสร้าง...สร้างสรรค์...จากครูสู่เด็ก” โดย....ดร. สุวิทย์ มูลคำ

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัด สัมมนาในหัวข้อ “สรรสร้าง...สร้างสรรค์...จากครูสู่เด็ก” โดย....ดร. สุวิทย์  มูลคำ

 

Share