การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการ ตรวจประเมินหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ ๔ หลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย,สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) ช่วงเช้าวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต B7.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

Share