โครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย

 

                               เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย-ณ-อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

พระมหาเมธา สุธีรปญฺโญ ประธานโครงการถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิด และให้โอวาท
การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
วิทยากรขึ้นบรรยาย
ถามปัญหาลุ้นรับของรางวัล
Share