การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขึ้น ณ อำเภอด่านซ้าย จังวัดเลย

พระปริยัติสารเวที,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ/รก.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Share