โครงการสัมมนาการพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

 โครงการสัมมนาการพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญาณวงศ์ (๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

พระมหาวิรุฒิ อภินาโท ประธานโครงการถวายสักการะและกล่าวถวายรายงานประธานในพิธี พระราชรัตนมงคล,ดร.
บรรยาย หัวข้อ "How to speak English like native speaker" Phara john English (Dhammacharano)
ประสบการณ์จากครูพี่เลี้ยง "ครูฝึกสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา" โดย นางสาวพรพิมล เขียวหวาน
 
ภาพจาก : Aom Adisorn Kromsri
Share