โครงการส่งบัวบานสู่โลกกว้าง รุ่นที่ ๕

 โครงการส่งบัวบานสู่โลกกว้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ แนะนำการฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

ประกอบกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่น้องศึกษาศาสตร์