โครงการศึกษาศาสตร์ มมร สัมมนาทัศน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

โครงการศึกษาศาสตร์ มมร สัมมนาทัศน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.จารุพล สถิรพงษะสุทธิ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 501 ตึก B7.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

Share