คณาจารย์ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงาน ห้อง Self-Access Learning Center ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะศึกษาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงาน ห้อง Self-Access Learning Center ของคณะศิลปศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.