โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะศึกษาศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์

วันศุกร์ที่  30 มีนาคม  พ.ศ.2561

 ณ  อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B 6) ชั้นที่ 1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ

บรรยายหัวข้อ เรื่อง ครูในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นไปในทิศทางไหน

โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร.

บรรยายหัวข้อ เรื่อง การปฏิบัติตนสำหรับการเป็นครูที่ดี

โดย อาจารย์วัลลา คงธรรม  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

บรรยายหัวข้อ เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการเป็นครูในอนาคตอันใกล้

โดย ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ