โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สิกขรา พลาโช่ รีสอร์ต อำเภอบางแสนจังหวัดชลบุรี 

คณาจารย์ มมร ส่วนกลาง วิทยาลัยและวิทยาเขตลงวทะเบียน

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการบริหาร มมร ยุค Thailand 4.0 โดย พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

                                                     บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร มมร :ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์โดย ผศ.สุริวัตร จันทร์โสภา

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและรับทราบแนวทางร่างมาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม่ โดย  นางสาวกรรณิการ์  บารมี  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินการหลักสูตรภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงสู่กระทรวงอุดมศึกษาโดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา