โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา (สำหรับชั้นปีที่ 3-4) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา  (สำหรับชั้นปีที่ 3-4) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561